Pompe SIREM ASD PB 1C 285 N 4 B/ MV - Asp 2"1/4 - Ref 1"1/2