Pompe SIREM ASD PBL 1C 270 N 4 B/ MV - Asp 2"1/4 - Ref 2"1/4